Formulari-termes-condicions

Les dades personals  d´aquest formulari seran incorporades a una Bases Dades on el tractament que se´n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i a la resta de normativa aplicable.

Si voleu exercir els drets d´accés, rectificació, cancel·lació oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l´associació Amics del Centre de Formació del Laberint en els termes i les condicions que preveu el Títol III de la LOPD, us podeu adreçar a: Amics del Centres de Formació del Laberint, Nena Casas, 71 08017 Barcelona.

D´acord amb el que disposa l´article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d´accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l´enviament i la recepció de la sol·licitud i que aquesta contingui els elements especificats en l´article 25.1 de RLOPD.

I també t´informem, que d´acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/670aplicable a partir del 26 de maig de 2018, ha fixat la seva política de privacitat com a part del seu compromís amb la transparència i la legalitat en el tractament de les dades personals de vostè.